What is Listahanan? Ano ang Listahanan?

The Listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR) is an information management system that identifies who and where the poor are in the country. The system makes available to national government agencies and other social protection stakeholders a database of poor families as reference in identifying potential beneficiaries of social protection programs. The National Household Targeting Office (NHTO) of the Department of Social Welfare and Development (DSWD) spearheads the implementation of this project.

Ang Listahanan o National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR) ay isang information management system na tumutukoy kung sino at saan matatagpuan ang mga mahihirap na pamilya sa bansa. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng household assessment kada apat na taon. Ang mga datos ng Listahanan ay ibabahagi sa mga pambansa at lokal na ahensya ng gobyerno at iba pang pribadong organisasyong nagpapatupad ng social protection programs at services. Ito ay ang magiging basehan sa pagpili ng mga karapat-dapat na benepisyaryo.

LISTAHANAN PROJECT CYCLE

How may we serve you? Ano ang maipaglilingkod namin sa inyo?
1. To file a grievance Click here. Para magsumite ng reklamo i-Click ito.
The following concerns may be filed using this platform: Ang mga sumusunod na tanong o reklamo ay maaaring maidulog gamit ang website:
I would like to know if my household is in the initial list of poor? Nakasama ba ako/ang aking pamilya sa initial list of poor?
My household is not included in the initial list of poor. Wala ang pangalan ko sa initial list of poor.
I/My household was not interviewed by a DSWD-Listahanan enumerator. Hindi ako na-interview ng isang DSWD-Listahanan enumerator.
I/My household was interviewed but we have transferred to a different place. Na-interview ako noon pero lumipat na ako ng tirahan.
2. To follow up a grievance Click here. Para magfollow up ng reklamo i-Click ito.
3. To know the areas with posted initial list of poor and schedule on accepting grievances Click here. Para malaman ang mga lugar na may nai-post na paunang listahan ng mga mahihirap at iskedyul sa pagtanggap ng mga reklamo i-Click ito.

Language


What language do you want to use?
(Anung wika ang nais nyung gamitin?)